Podminky užití a ochrany osobních údajů

Pionýr, z.s. - 2. pionýrská skupina KLÍČ, oddíl
II. Brigáda zvláštního určení,
Šumperská 348 - Praha
(dále jen II.BZU)

Přihlášením se na akci pořádaném oddílem II.BZU potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven na vyzvání zodpovědné osoby spolku Pionýr, z. s. (dále jen Pionýr) správnost údajů doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Pionýr jako správce uchovával a zpracovával v souladu s platnými právními předpisy osobní údaje, uvedené na tomto registračním listu. Pionýr, z. s. je oprávněn zpracovávat uvedené údaje i prostřednictvím svých pobočných spolků, které již nepodléhají mému dalšímu souhlasu. Správce může používat uvedené osobní údaje ke své činnosti v souladu se Stanovami Pionýra a dále v nutném rozsahu pro svou činnost. Způsob uchování a zpracování údajů upravuje vnitřní předpis Pionýra. Souhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamů člena v rámci činnosti, s jejich archivací a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti pionýrské skupiny a Pionýra.